Vedtægter for Klub 60 Assentoft

 § 1.  Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Klub 60 Assentoft

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Assentoft i Randers Kommune. 

 § 2.  Formål

Stk. 1. Foreningens formål er, at etablere et værested for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere i lokalområdet, hvor målgruppen kan mødes om forskellige interesser, aktiviteter, højskoledage, musikarrangementer, sanggrupper, malergrupper, blomsterbindere, foredrag, udstillinger, dans , billard, petanque, krolf og bridge. Kort sagt enhver form for underholdning/ aktivitet som kan bidrage til indholdsrige hverdage. 

 3. Medlemskreds

 Stk. 1. Som medlemmer optages enhver pensionist, førtidspensionist eller efterlønner, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, også selv om den pågældende bor i en anden del af kommunen eller tilstødende kommuner.

 Stk. 2. Foreningen består primært af medlemmer over 60 år

 Stk. 3. Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår. Der kan ikke forekommen refundering af indbetalt kontingent.

 Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 § 4. Generalforsamlingen

  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i lokalområdet og udsendelse af mails til medlemmerne, med angivelse af dagsorden.

 Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest dagen forinden har betalt forfaldent kontingent til klubbens kasserer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer( lige årstal) 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer( ulige årstal) 

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder inden generalforsamlingen. Desuden skal forslag til vedtægtsændringer være tilgængeligt for medlemmerne senest ved indkaldensen af generalforsamlingen.

 Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.  Ved  personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

   § 5. Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

   § 6. Foreningens daglige ledelse

 Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges 2 hhv. 3 medlemmer.

 Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 § 7. Økonomi, regnskab og revision

 Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december.

 Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 § 8. Tegningsregler og hæftelse

  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  § 9. Vedtægtsændringer

 Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

  § 10. Opløsning

 Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

 Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 § 11. Datering

  Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. september 2009.

  Dirigentens underskrift.

 Gemmemgået d. 7. Februar 2018.

Alle tidligere udgaver af vedtægterne er herefter ugyldige.

Bestyrelsen

Klub 60 Assentoft